vína pro vás

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

INFORMACE SDĚLOVANÉ SPOTŘEBITELI PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese https://www.lacaoba.cz/

(dále jen „obchodní podmínky“)

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vzniknou na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, společností La Caoba s.r.o., se sídlem Hlavní 450, 251 01 Herink, IČ: 26708515, DIČ: CZ26708515, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88764 (dále jen „prodávající“) a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.lacaoba.cz . Níže uvedené informace sdělené před uzavřením smlouvy jsou rovněž součástí kupní smlouvy, ledaže by uvedené ustanovení hovořilo výslovně o spotřebiteli. V takovém případě se právo nebo povinnost plynoucí z dotčeného článku vztahuje pouze na kupní smlouvy uzavřené se spotřebiteli, nikoliv s dalšími osobami, zejména podnikateli.

INFORMACE SDĚLENÉ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Způsob uzavření smlouvy a související podmínky

Práva a povinnost, jenž jsou předmětem smlouvy, vyplývají z akceptované objednávky, těchto všeobecných podmínek a ustanovení zákona. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce a její úplné znění není nikde ukládáno.

Smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení ze strany prodávajícího, že objednávku akceptuje. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy odpovídají běžným e-shopům (výběr zboží do košíku, výběr způsobu doručení a platby a potvrzení objednávky a odsouhlasení obchodních podmínek). Konkrétní informace (např. údaje, doručovací adresu, cenu, způsob dopravy a podobně) lze zkontrolovat před závěrečným odesláním objednávky. V případě nutnosti data opravit nebo změnit se kupující může písemně obrátit na prodávajícího.

Označení zboží a cena

Označení zboží a jeho cena, daně a související poplatky, jsou uvedeny u každé položky v internetovém obchodě (zpravidla se jedná o alkoholické nápoje) spolu s popisem hlavních vlastností každého zboží. Poplatky související s poštovným, balným nebo způsobem platby jsou uvedeny v přehledu při závěrečné rekapitulaci objednávky. Kupní cena je hrazena předem před odesláním zboží

Prodávající kupujícímu neúčtuje náklady na prostředky komunikace na dálku.

Způsob platby a způsob dodání

Způsob platby a způsob dodání, jakož i náklady na dodání, závisí na volbě kupujícího při dokončení objednávky. Nabízené možnosti budou uvedeny v objednávkovém formuláři před jejím dokončením. Uvedené platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Údaje o právech vznikajících z vadného plnění a práva ze záruky

Vadou zboží se v případě vín a jiných nápojů rozumí pouze prokazatelné senzorické závady kvality vín, a to při navrácení většiny obsahu láhve. Je-li vada odstranitelná, může se spotřebitel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Spotřebiteli rovněž náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění. Vadu je nutno vytknout písemně bez zbytečného odkladu na adrese prodávajícího. Záruka není dána.

Právo na odstoupení

Spotřebitel může od smlouvy odstoupit v písemné formě ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží bez uvedení důvodu, ledaže by spotřebitel zboží z obalu (zpravidla láhve) vyňal. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Poučení o možnosti odstoupení a formulář pro odstoupení je k dispozici ke stažení pod tímto odkazem, pokud jsou tyto obchodní podmínky v tištěné podobě, následuje poučení i formulář na konci textu.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající mu vrátí nejpozději do 14 dnů všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Spory

Stížností spotřebitele může být vyřízena mimosoudně tak, že se spotřebitel obrátí se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, tj. Českou obchodní inspekci sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

DALŠÍ PODMÍNKY KUPNÍ SMLOUVY

Změny cen zboží

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky a její potvrzení ze strany prodávajícího. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Osoby mladší osmnácti let

Osobám mladším osmnácti let alkohol neprodáváme. Kupující odesláním objednávky deklaruje, že není osobou mladší 18 let a souhlasí se skutečností, že jej prodávající může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění – především pak výzvou k předložení kopie průkazu totožnosti kupujícího. Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

Distribuce lihu

Prodávající sděluje, že není registrovaným distributorem lihu.

Hesla

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Výhrada vlastnictví

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Cookies a sběr osobních dat

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Prodávající sbírá pro účely vyřízení objednávek osobní data kupujícího, s čímž kupující vyjadřuje souhlas.

Přeshraniční prvek

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy

ÚVOD

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, ledaže by spotřebitel zboží z obalu (zpravidla láhve) vyňal.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost La Caoba s.r.o., se sídlem Hlavní 450, 251 01 Herink nebo e-mailem na adrese lacaoba@lacaoba.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi v souvislosti s koupí dotčeného zboží, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese La Caoba s.r.o., Hlavní 450, 251 01 Herink. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 500 Kč.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, tj. etikety, záklopky nebo dárkový obal nesmí být poškozeny.

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

– Adresát: La Caoba s.r.o., Hlavní 450, 251 01 Herink.

– Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

– Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

– Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

– Adresa spotřebitele/spotřebitelů

– Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

– Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Nákupní košík0
Košík je prázdný!

Vstupujete na stránky s prodejem alkoholu. Prosím potvrďte, že Vám již bylo 18 let.